Psykoterapi

Psykoterapi

Det fins ulike retninger innen psykoterapi, felles for dem alle er et helhetlig syn på mennesket. Med dette menes at vi går ut fra at kropp og sinn utgjør en enhet. Som psykoterapeuter er vi ressurs- og mestringsorienterte. Vi møter klientene slik de opplever seg og sin situasjon her og nå. Utgangspunktet for terapien er at alle mennesker har iboende muligheter til å mestre sine egne liv. Vi arbeider bevisst med å mobilisere den enkeltes ressurser og skaperkraft for å få til endring.

 

Psykoterapeutisk arbeid går i stor grad ut på å hjelpe klientene til å utvikle en aksept av seg selv, sine følelser, reaksjonsmønstre og symptomer.  Det legges til rette for utforsking av alternative tanker og adferdsmåter, slik at hemmende følelsesmessige og/eller adferdsmessige problemer, kan håndteres på en bedre måte .

 

I tillegg til samtale og refleksjon, benytter de ulike psykoterapeutiske retningene forskjellige metoder i det terapeutiske arbeidet, som for eksempel bevegelse, tegning/maling, skriving, perspektivbytte og oppmerksomhetstrening, avhengig av klientens behov og prosess.

Psykoterapeutene på Maxima er pr tiden psykodramaterapeut Fride Engeset.

 

Om psykodramaterapi

Psykodrama er en kreativ psykoterapeutisk metode som kan benyttes i terapi, veiledning og selvutvikling. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert, vektlegger mulighet til endring og det å få økt handlefrihet i eget liv. Metoden gir mulighet for å jobbe med livstemaer på en konkret måte, og undersøke viktige situasjoner, relasjoner og handlingsalternativer.

 

Vi jobber med hele mennesket; tanker, følelser, kropp, sjel, erfaringer, fantasi, tilstedeværelse her og nå og fremtidsdrømmer. Det relasjonelle står sentralt i metoden. Vi formes som individer i samspill med andre. Vi får også våre sår i relasjon til andre. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjon av relasjoner og legning av sår best kan skje gjennom relasjonelt arbeid

 

Fride Engeset - Litt om meg og behandlingen jeg tilbyr

Jeg har jobbet nærmere 20 år i langtidsbehandling for rusavhengige. For tiden jobber jeg som behandler i DPS poliklinikk og har i tillegg en privat terapeutpraksis her på Maxima.

Jeg underviser ellers i yoga og har utover 2 ulike grunnutdanninger som yogalærer en påbygning innen Mindfulbasert yogaterapi.

 

Jeg tror at vi alle mennesker trenger å bli tålt og møtt, i hele vår eksistens. Dette menneskesynet ligger til grunn for min terapeutiske praksis. Tid, respekt og tilstedeværelse er viktig for meg i møte med deg som har utfordringer og tema du vil jobbe med. Det kan handle om noen få samtaler for å bevisstgjøre eller sortere i forhold til reaksjonsmønstre og valg. Det kan være behov for kortere eller lengre samarbeid for å jobbe med livsutfordringer på ulike plan. De fleste av oss opplever utfordringer underveis i livet som vi kan trenge å få støtte og hjelp til å håndtere på konstruktive måter.

Temaer som kan jobbes terapeutisk med kan for eksempel være:

  • Stress, press, manglende balanse, følelse av å ikke strekke til
  • Relasjonsproblemer
  • Utfordringer på ulike livsarenaer som jobb, skole, familie, sosialt
  • Tap, sorg, livskriser
  • Nedstemthet, uro, frykt og lettere symptomer på depresjon eller angst
  • Psykosomatiske plager
  • Utfordringer med å håndtere og gi uttrykk for følelser
  • Ønske om å endre etablerte reaksjonsmønstre
  • Selvfølelse og selvverd
  • Ønske å bli bedre kjent med og ta mer i bruk egne ressurser

Jeg tilbyr både individualterapi og parterapi.

 

Jeg er medlem av Psykodramaforeningen i Norge (PiN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP). All terapeutisk virksomhet skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra PiN og NFP. Blant annet er jeg underlagt gjeldende krav om veiledning og kontinuerlig faglig oppdatering (PFO).Maxima Helse AS

Finn medlemskapet som passer deg!

Bli medlem!